Magyar Sí Szövetség
Dokumentumok

Dokumentumok

Állami Sportinformációs Rendszer

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az állami sportinformációs rendszerről

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert működtető sportszövetségeknek (a továbbiakban: sportszövetség), a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók), valamint a sportigazgatási szervnek az állami sportinformációs rendszerrel (a továbbiakban: ÁSR) kapcsolatos feladataira terjed ki.

2. § (1)2 Az ÁSR-t a sportigazgatási szerv működteti.

(2) A sportigazgatási szerv az ÁSR működtetése során gondoskodik:3

a) az ÁSR felállításáról;

b) a számítógépes rendszer kifejlesztéséről és üzembe helyezéséről;

c) a folyamatos működtetésről;

d) a karbantartásról;

e) a továbbfejlesztésről.

3. § (1)4 Az adatszolgáltatók a mindenkori Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetében foglalt adatokon kívül az e rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat szolgáltatják.

(2)5 Az adatszolgáltatók az e rendelet mellékletei szerinti adatszolgáltató lapokat (a továbbiakban: adatszolgáltató lap) papír alapon vagy elektronikus úton kötelesek továbbítani.

(3)6 Az adatszolgáltató lapokat a sportigazgatási szerv a honlapján megjelenteti.

4. § (1)7 A sportszervezet köteles az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv, a 4. számú melléklet szerinti adatszolgáltató lapokat a sportszövetség részére megküldeni.

(2)8 A sportköztestület köteles a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(3)9 A sportközalapítvány köteles a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(4)10 A sportszövetség köteles az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(5)11 A sportlétesítmény tulajdonosa köteles a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(6) Amennyiben a sportlétesítmény tulajdonosa települési önkormányzat, a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat részére köteles megküldeni.

(7)12 A sportlétesítmény tulajdonjogának megszerzése esetén az új tulajdonos, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követő harminc napon belül köteles a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

5. § (1)13 A sportlétesítmény tulajdonosának a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(2) A 4. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak a megyei (fővárosi) önkormányzat felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(3) A sportszervezetnek a sportszövetség felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(4)14 A sportszövetségnek a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(5)15 A megyei (fővárosi) önkormányzatnak a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(6)16 A 2004. december 31-e után létrejött sportszervezetek az 1. számú melléklet szerinti, a sportköztestületek a 2. számú melléklet szerinti, a sportközalapítványok a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kötelesek a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(7)17 Az adatszolgáltató adatváltozás esetén adatszolgáltatási kötelezettségét a bíróság változást bejegyző végzésének jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

6. § (1)18 A sportigazgatási szerv, sportszövetség, megyei (fővárosi) önkormányzat az adatszolgáltatást ellenőrzi abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a mellékletben meghatározott valamennyi adatot.

(2)19

(3)20 Ha az adatszolgáltatás megfelel a mellékletben foglalt követelményeknek, az (1) bekezdésben meghatározott szerv nyilvántartásba veszi az adatszolgáltatót.

(4)21 Az adatszolgáltató kérheti adatai kijavítását, illetve kiegészítését, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott szerv tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

7. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon köteles szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséért az a személy felelős, akit a mellékletek az aláírásra kötelezettként megjelölnek.

(3) A helyi önkormányzatot terhelő adatszolgáltatás teljesítéséért a jegyző (főjegyző) a felelős.

(4)22 A sportigazgatási szerv - az Stv. 57. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak körében - a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az adatszolgáltatónál - előzetes értesítés alapján - ellenőrizheti.

(5) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat - ellenőrzés céljából - legalább három évig köteles megőrizni.

(6) A sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomon követhetőségét.

8. § (1) 2005. január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az adatszolgáltató részére nyújtott folyamatban lévő, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatást fel kell függeszteni.

9. §23 A sportigazgatási szerv az ÁSR adatállományát a sportigazgatási szerv honlapján megjelenteti, valamint minden év június 30-áig - első alkalommal 2005. június 30-ig - a Sportértesítőben közzéteszi.

10. § (1)24 Az ÁSR-ben foglalt adatok kezelésére a sportigazgatási szerv jogosult.

(2) A nyilvántartásból a mellékletekben meghatározott adatok igényelhetők.

11. §25 E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  • Állami Sportinformációs Rendszer
« Február 2018 »
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28